تیم اسکیتی ها

باشگاه اسکیتی ها

5/5

سوابق تحصیلی

دانشگاهرشتهمقع تحصیلی
دانشگاه آزاد - واحد مشهدفقه و حقوقکارشناسی
دانشگاه غیرانتفاعی بینالودمدیریت ورزشیدانشجو کارشناسی ارشد

سوابق مدیریتی

سال ۱۳۹۸ تا کنون

رئیس انجمن اسکیت سرعت استان خراسان رضوی

سال ۱۳۹۸ تا کنون
سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

عضو شورای علی راهبردی هیات جودو – جوجیستو و کوراش استان خراسان رضوی

سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹
سال ۱۳۹۹ تا کنون

نایب رئیس هیات اسکیت شهرستان طرقبه و شاندیز

سال ۱۳۹۹ تا کنون

سوابق ورزشی

سال ۱۳۸۶

شروع فعالیت اسکیت 

سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۹۲ تا کنون

مربی تیم اسکیت استان خراسان رضوی

سال ۱۳۹۲ تا کنون
سال ۱۳۹۳

مدرک داوری درجه ۳ سرعت

سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۴

حضور در نخستین کارگاه آموزشی مربیان استعدادیابی و نخبه گزینی فدراسیون اسکیت

سال ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۷

گواهینامه مدرسی اسکیت عمومی

سال ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۷

مدرک مربیگری درجه یک سرعت

سال ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۹

مربی کمپ مستعدین المپیاد استعدادهای برتر کشور

سال ۱۳۹۹
سال ۱۴۰۰

عضو کمیسیون مربیان فدراسیون اسکیت

 

سال ۱۴۰۰

دارای کمربند مشکی هاپکیدو

دارای کمربند زرد جودو

مقام اول هاپکیدو GHF در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی استان خراسان رضوی

سال ۱۳۹۲

کسب مقام دوم و سوم تیمی مسابقات جشنواره قهرمانی کشور 

سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

کسب مقام اول تیمی مسابقات جشنواره قهرمانی کشور

سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۴

کسب مقام دوم تیمی در مسابقات جشنواره کشور

سال ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۶

کسب یک مدال طلا یک نقره و یک برنز در مسابقات اسکیت سرعت جایزه بزرگ بندرعباس

سال ۱۳۹۶
سال ۱۳۹۷

کسب یک مدال طلا و یک برنز در مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد کشوری

سال ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۸

کسب دو مدال طلا یک نقره و یک برنز در مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد کشوری

سال ۱۳۹۸
۱۳۹۸

کسب یک مدال نقره و یک برنز در لیگ اسکیت سرعت کشور

۱۳۹۸
سال ۱۳۹۸

اعزام ۶ بازیکن به مسابقات اسکیت سرعت المپیاد استعدادهای برتر کشور و کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره و کسب مقام اول تیمی

سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۹

کسب ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز در مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد کشور

سال ۱۳۹۹