ثبت نام دوره های اسکیت

آدرس: بلوار سجاد - حامد شمالی ۱۲ مجموعه ورزشی سجاد