تیم اسکیتی ها

 نام و نام خانوادگی:{نام و نام خانوادگی:۱} 

نام پدر: {نام پدر:۳}

تاریخ تولد: {تاریخ تولد:۴}

کد ملی: {کد ملی:۵}