نام و نام خانوادگیمبلغ پرداختیتاریخ ثبت نامتایید/رد
انوشا بلندی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴ اسفند ۱۴۰۱تایید شده
انوشا بلندی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲ بهمن ۱۴۰۱تایید شده
آلا سروش مهر۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۰ دی ۱۴۰۱تایید شده
گیلداسادات شیخی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸ دی ۱۴۰۱تایید شده
کوروش یگانه۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸ دی ۱۴۰۱تایید شده
الا یوسفی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷ دی ۱۴۰۱تایید شده
گیتا برزگر۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵ دی ۱۴۰۱تایید شده
نام و نام خانوادگیمبلغ پرداختیتاریخ ثبت نامتایید/رد